Dolnośląska Chorągiew Harcerek

Dolnośląska Chorągiew Harcerzy

UWAGA! Zaświadczenie o niekaralności będzie potrzebne już na etapie zgłaszania wypoczynku do Kuratorium Oświaty.

Informujemy, że zgodnie ze zmianą ustawy z dn. 25 kwietnia 2014 (dokładne informacje na: http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/wizyty-krajowe-i-zagraniczne-ministra/1047-informacja-dla-organizatorow-wypoczynku) każdy kierownik i wszyscy wychowawcy są zobowiązani przedstawić organizatorowi wypoczynku, którym jest Okręg Dolnośląski ZHR, informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. Jednocześnie będzie to dokument wymagany przy zatwierdzaniu.

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać:

  • w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego,
  • w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju
    • (we Wrocławiu jest to Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu ul. Podwale 30, 11-400 Wrocław, tel. 71 336 93 62)
  • w wyznaczonych Sądach Okręgowych i Rejonowych
  • Lista punktów informacyjnych KRK (pdf)

W jaki sposób bezpłatnie otrzymać takie zaświadczenie?

Zgodnie z nowymi rozporządzeniami obowiązującymi od 2 stycznia 2016 roku wychowawcy i kierownicy wypoczynku dzieci i młodzieży będący wolontariuszami mogą bezpłatnie uzyskać zaświadczenie o niekaralności.

Wszystkie punkty włącznie z 10 uzupełniamy na podstawie dokumentu tożsamości.

W punkcie 11 wpisujemy formułkę podaną poniżej:

art. 92p ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

W punkcie 12 zaznaczamy: Kartoteka Karna oraz Kartoteka nieletnich

W punkcie 13 wpisujemy:

art. 21 ust. 3 sstawy z dnia 13 maja 2016r o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie
małoletnich (Dz.U. z 2024r poz. 1304 i 1606).

Potwierdzeniem pełnienia przez Was funkcji jest zaświadczenie, które musi zostać podpisane przez Zarząd Okręgu Dolnośląskiego ZHR.

Brak grafik