Dolnośląska Chorągiew Harcerek

Dolnośląska Chorągiew Harcerzy

UWAGA! Zaświadczenie o niekaralności będzie potrzebne już na etapie zgłaszania wypoczynku do Kuratorium Oświaty.

Informujemy, że zgodnie ze zmianą ustawy z dn. 25 kwietnia 2014 (dokładne informacje na: http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/wizyty-krajowe-i-zagraniczne-ministra/1047-informacja-dla-organizatorow-wypoczynku) każdy kierownik i wszyscy wychowawcy są zobowiązani przedstawić organizatorowi wypoczynku, którym jest Okręg Dolnośląski ZHR, informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. Jednocześnie będzie to dokument wymagany przy zatwierdzaniu.

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać:

  • w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego,
  • w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju
    • (we Wrocławiu jest to Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu ul. Podwale 30, 11-400 Wrocław, tel. 71 336 93 62)
  • w wyznaczonych Sądach Okręgowych i Rejonowych
  • Lista punktów informacyjnych KRK (pdf)

W jaki sposób bezpłatnie otrzymać takie zaświadczenie?

Zgodnie z nowymi rozporządzeniami obowiązującymi od 2 stycznia 2016 roku wychowawcy i kierownicy wypoczynku dzieci i młodzieży będący wolontariuszami mogą bezpłatnie uzyskać zaświadczenie o niekaralności.

Wszystkie punkty włącznie z 10 uzupełniamy na podstawie dokumentu tożsamości.

W punkcie 11 wpisujemy formułkę podaną poniżej i uzupełniamy o daty wyjazdu:

Konieczność przedstawienia informacji o niekaralności na potrzeby uczestniczenia jako wolontariusz pełniący funkcję wychowawcy/kierownika placówki wypoczynku organizowanej w okresie od ………… do ………… przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Podstawą prwną do uzyskania informacji jest art. 92p ust. 8 p.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr  256, poz. 2572, z późn. zm.) w związku ze zwolnieniem z opłaty sądowej od wniosku, na podstawie art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 poz. 1036 z późn. zm.).

W punkcie 12 zaznaczamy 1. Kartoteka Karna

W punkcie 13 nie wpisujemy nic

Potwierdzeniem pełnienia przez Was funkcji jest zaświadczenie, które musi zostać podpisane przez Zarząd Okręgu Dolnośląskiego ZHR.

  1. Formularz wniosku o wystawienie zaświadczenia
  2. Tekst Ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw  Dz.U. 2014 poz. 538
Brak grafik